Communicatie met patiënten via het patiëntenportaal

Lessons learned

Samenvatting

Patiëntportalen geven patiënten de mogelijkheid tot inzage in hun dossier. Er bestaat beperkte literatuur over de ervaringen hiermee van patiënten en artsen die in het algemeen positief is. Patiëntenportalen kunnen echter ook patiënten een actieve rol geven in het zorgproces. Het belangrijkste initiatief momenteel is de Open-Notes-beweging (http://www.opennotes.org/about-opennotes/). Een groep onderzoekers en artsen in de Verenigde Staten heeft deze beweging ingezet om de klinische notities die de arts maakt tijdens het consult, via het portaal te delen met de patiënt en vervolgens de patiënt om feedback te vragen via een gestandaardiseerd instrument. Zo zouden ziekenhuizen het patiëntenportaal nauwer kunnen integreren binnen de poliklinische zorg door de behandelend arts aanvullende informatie te verschaffen over het ziektebeloop van een patiënt, waarop het beleid navenant kan worden aangepast. Ziekenhuizen stellen patiënten op deze manier in staat actiever te participeren bij het aanvullen van hun dossier en krijgen mogelijk een groter gevoel van regie over hun zorgtraject. De behandelend arts krijgt een vollediger ziekte-inzicht en zorg kan persoonsgerichter en efficiënter worden ingericht. Het is op dit moment nog onbekend welke veranderingen dit teweeg brengt in de zorg, het gebruik van het patiëntendossier en de arts-patiëntrelatie.

N.B. Geinteresseerden in het animatiefilmpje over dit project of de eindpresentatie die tijdens de Slotmanifestatie van Programma e-health is gegeven, kunnen contact opnemen met Debora van Dam (programmamanager)  (d.vandam@amsterdamumc.nl).

 

Thema:
Digitale interactie
Werkplaats:
Patiënt als Partner
Deliverables:
4 Voorwaarden en condities verspreiden medische gegevens
8 Versterken regierol patiënt
Startdatum:
1 november 2017
Einddatum:
31 juli 2018

Achtergrond

Sinds het beschikbaar maken van het patiëntenportaal mijnRadboud waarmee patiënten toegang krijgen tot hun dossier in het Radboudumc, blijft het aantal gebruikers toenemen. Begin 2017 heeft reeds 24% van de patiënten zich aangemeld bij mijnRadboud en in 2016 hebben ongeveer 25.000 unieke patiënten ingelogd. Daarnaast krijgt het patiëntenportaal steeds meer gebruikersfuncties. De verwachting is dat patiënten behoefte hebben aan uitbreiding van deze functies, bijvoorbeeld door het lezen van notities. Dit kan een situatie creëren waarin de digitale interactie tussen arts en patiënt meer verweven is in de poliklinische zorg en leidt tot een beter ziekte-inzicht bij de behandelend arts. Behandelend artsen zijn niet te allen tijde op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen op ICT-gebied. Echter, hun mening is van belang om het laten functioneren van deze systemen optimaal te laten verlopen. Door zowel artsen als patiënten in een vroege fase te betrekken bij de invoer van nieuwe technologische veranderingen, wordt de mogelijkheid gecreëerd om te onderzoeken welke elementen belangrijk zijn voor beide partijen én wordt duidelijk welke elementen hiervan van belang zijn voor toekomstige ontwikkelingen. De invoer van het patiëntenportaal staat in dit onderzoek centraal.

Doelstelling

Het doel van dit project is om voor zowel artsen als patiënten in kaart te brengen wat de verwachtingen en ervaringen zijn met het lezen van poliklinische artsennotities via het patiëntenportaal. Verder exploreren we of dit de arts-patiëntrelatie beïnvloedt en kijken we naar specifieke verbeterpunten voor toekomstige ontwikkelingen binnen het patiëntenportaal.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek zal op één poliklinische afdeling verricht worden, met enkel patiënten die bij die afdeling onder behandeling zijn én zich hebben ingeschreven voor het patiëntenportaal mijnRadboud.Middels vragenlijsten, focusgroepen en één-op-één interviews worden zowel patiënten als artsen bevraagd over enerzijds hun verwachtingen over het project, anderzijds over hun ervaringen nadat patiënten de mogelijkheid hebben gekregen om artsennotities te lezen. Er wordt zowel gebruik gemaakt van kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden om data te verzamelen, te analyseren en te beschrijven.

Beoogde resultaat

1) Een duidelijk overzicht van verwachtingen en ervaringen van zowel artsen als patiënten met het lezen van poliklinische artsennotities door patiënten;

2) Meer kennis over het mogelijke effect op de arts-patiëntrelatie, wanneer het mogelijk wordt voor patiënten om via het patiëntenportaal de poliklinische artsennotities te lezen

3) Verbeterpunten van zowel artsen als patiënten over het onderzoek met het oog op toekomstige (technologische) ontwikkelingen binnen het patiëntenportaal

Planning

2017

Zomer: literatuurstudie, ontwikkelen vragenlijst, technische voorbereidingen

Najaar: Start project (voorlichting, CMO-aanvraag)

 

2018

Januari: CMO-goedkeuring

Februari/Maart: Start inclusie

Voorjaar: Eerste ronde vragenlijsten en interviews

Zomer: Tweede ronde interviews en vragenlijsten --> verplaatst naar eind 2018/2019

Najaar: Analyse tweede ronde interviews en vragenlijsten; Beschrijving resultaten --> 2019

Resultaten

Eind januari 2018: goedkeuring CMO Radboudumc

Februari/Maart 2018: Opstartfase, inclusie gestart

September 2018: Inclusie voltooid.

December 2018 + 2019: Evaluatieronde middels vragenlijsten en interviews en analyse verkregen data

Geinteresseerden in de eindpresentatie die tijdens de Slotmanifestatie van Programma e-health is gegeven over dit project, kunnen contact opnemen met Debora van Dam (programmamanager)  (d.vandam@amsterdamumc.nl).