Mijn Knieoperatie

Lessons learned
Mijn Knieoperatie

Samenvatting

Het Maastricht UMC+ / afdeling Orthopedie ontwikkelt een digitaal dashboard dat de patiënt invult en beheert en de basis vormt voor het in gesprek gaan met de zorgverlener. De bespreking van het dashboard maakt standaard onderdeel uit van consult/artsenvisitie. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan de verwachtingen en vragen van de patiënt ervaart de patiënt meer inspraak en eigen inbreng tijdens zijn of haar behandeling. Het dashboard moet herbruikbaar zijn voor andere medisch specialismen en daarmee voor andere UMC’s en maakt integraal onderdeel uit van het overall patiëntendossier.

Voor meer informatie omtrent het project:

https://www.nfu-ehealth.nl/nieuws/mijn-knieoperatie-we-helpen-de-patient-een-bewuste-keuze-te-maken/

Projectleider

Vivian Hoogland

Mr. Vivian Hoogland

Maastricht UMC+ Projectleider eHealth, Poli- en Beddenhuis van de toekomst

Thema:
Digitale interactie
Werkplaats:
Patiënt als Partner
Deliverables:
8 Versterken regierol patiënt
Startdatum:
1 januari 2017
Einddatum:
31 december 2017

Achtergrond

De patiënt ervaart op dit moment beperkte inspraak en eigen inbreng in de behandeling. Dit terwijl het de bedoeling is dat de patiënt goed geëquipeerd het gesprek met de arts aangaat en zo mee beslist over de behandeling die het best bij zijn of haar behoeften/verwachtingen past. Met behulp van een Customer Journey heeft de vakgroep Orthopedie onderzocht hoe zij de patiënt beter kunnen ondersteunen in dit kader. Daaruit blijkt dat de patiënt behoefte heeft aan meer controle tijdens zijn behandeling en inzicht in zijn vorderingen n.a.v. de behandeling. Er is een aantal instrumenten beschikbaar en speciaal ontwikkeld om de patiënt hierin te ondersteunen, echter:

  • Het zijn losse tools die deels op papier en deels digitaal worden ingevuld door de patiënt -> er is geen overzicht van wat er gelezen of ingevuld is door de patiënt en bij de patiënt ontbreekt het overzicht van de verschillende instrumenten (geen controle);
  • De intelligentie ontbreekt ->  het is niet mogelijk om een - doorlopende - analyse los te laten op bijvoorbeeld de ingevoerde pijnbeleving, de vordering in oefeningen of verhoogde ‘ kwaliteit van leven’ in tijd gemeten (geen inzicht).

Doelstelling

De wens van het team Orthopedie is om een dashboard te ontwikkelen waar de patiënt gedurende zijn hele behandeling – ondersteund door zijn behandelaar - de volgende waarden bijhoudt, voorzien van doorlopende bijbehorende trendanalyses:

Voorbereiding door de patiënt: wat heeft hij gelezen, wat niet
Pijnregistratie: wat is de pijnbeleving
Ervaren kwaliteit van leven: PROMS
Verwachtingen behandeling
Vorderingen revalidatie en doelstellingen
Vragen van de patiënt aan de zorgverlener

Onderzoeksopzet

In het Citrienprogramma gaan we op zoek naar de goede voorbeelden die er al zijn en waar deze er niet zijn zullen wij deze in de vorm van een prototype ontwikkelen. De verschillende instrumenten bundelen we vervolgens in de vorm van een dashboard dat een patiënt thuis - in een testomgeving -  kan bijhouden en ook in de behandelkamer wordt besproken met de zorgverlener. O.b.v. kwalitatief onderzoek - diepte interviews en analyse hiervan beantwoordt het projectteam de volgende vragen:

1.Ervaart de patiënt een grotere mate van controle als hij of zij overzicht heeft van beschikbare kennis en actief een keuze maakt welke info hij wel of niet wilt consumeren?
2.Ervaart de patiënt een grotere mate van inzicht als hij of zij een overzicht heeft van vragenlijsten, checklists, beschikbare dagboeken en direct een analyse hiervan ziet / vorderingen kan volgen?
3.In hoeverre is een behandelaar bereid om alle beschikbare kennis te delen en de uitkomsten uit vragenlijsten, checklisten, dagboeken, pijnscores beschikbaar te stellen (inclusief de trendlijn) en daarmee controle en inzicht te delen met de patiënt?
4.Klopt daarmee de stelling dat de digitale wereld als katalysator werkt voor het bevorderen van het gedachtengoed: de patiënt als partner?
5.Waar zitten de mogelijkheden om samen een product te ontwikkelen voor de UMC’s gezamenlijk?
6. Hoe eenvoudig is het om de Medmij standaarden hierbij te gebruiken?

Beoogde resultaat

Het dashboard staat open tijdens het consult en ondersteunt het gesprek tussen de patiënt en de behandelaar doordat het beide partijen in één oogopslag inzicht geeft door overzicht. Het biedt de arts en patiënt de volgende mogelijkheden:

1. het geven van gepersonaliseerde informatie en gepersonaliseerde feedback o.b.v. de metingen;

2. een overzicht van alle relevante parameters die door inzet van moderne computertechnieken informatie realtime vertalen naar trendanalyses;

3. Het formuleren van persoonlijke doelen en het continue aangeven hoeveel procent hiervan bereikt is.

Planning

2017

Januari: akkoord stuurgroep Citrienfonds eHealth

Februari - mei: startbijeenkomsten werkgroep

Juni: planning ontwikkelen 1e prototype bespreken en taken verdelen

Juli en augustus: opzet kwalitatief onderzoek

September - december: 0-meting en 1e prototype gereed

2018

Q1: Analyse product keuze, tweede meting voorbereiden

Q2: Pilot voorbereiden en uitvoeren

Q4 + Q1: Vaststellen passende werkwijze, de vier vragen beantwoorden inclusief het werken met Medmij-standaarden, eindconclusies

 

Resultaten

1. Team compleet

2. Plan van aanpak technische toeleverancier akkoord

3. Planning gereed ter bespreking in werkgroep op 20 juni 2017

Filmpje